Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Регіональний менеджмент (не для навч. процесу)

Вступ

Метою дисципліни "Регіональний менеджмент" є формування в учасників програми систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи управління адміністративною територією і отримання спеціальних знань, необхідних для практичної управлінської діяльності.

Основними завданням дисципліни є вивчення загальних положень, принципів та методів організації системи державної влади та місцевого самоврядування на адміністративній території.

Мета та завдання

В результаті вивчення дисципліни учасники програми повинні:

ЗНАТИ: форми прояву економічних законів територіальної організації суспільного виробництва, цілі та завдання регіонального менеджменту особливості формування галузевої, функціональної та соціально-демографічної структур регіону; систему організації влади на обласному, регіональному та місцевому рівнях, порядок формування та повноваження державних органів управління; органи місцевого самоврядування, порядок їх створення та повноваження; особливості організації державної служби в системі органів державної влади та місцевого самоврядування; теоретичні та методологічні положення щодо прогнозування та планування соціально-економічного розвитку територій; порядок розробки, затвердження та виконання місцевих бюджетів та між бюджетних трансфертів; закономірності оцінки інвестиційної привабливості території та її конкурентоспроможності.

УМІТИ: проводити аналіз соціально-економічного розвитку території у просторовому та часовому аспектах; визначати основні показники розвитку території, структурні пропозиції та тенденції їх зміни; використовувати методи розробки прогнозів, планів та програм соціально-економічного розвитку територій, розраховувати доходну та витратну частини місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів; оцінювати інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність території.

Автори

кафедра управління

Опанасюк Юлія Анатоліївна


Содержание дисциплины Про курс
    Викладач курсу
    Мета
    Література
Тема 1
    Регіон як об’єкт управління
   1.1 Поняття регіону, територіального та регіонального управління
   1.2 Структура регіону. Галузева та функціональна структури регіону
   1.3 Соціальна інфраструктура регіону
   Питання для самоконтролю
Тема 2
    Адміністративно-територіальний устрій України
   2.1 Поняття та історичні аспекти формування адміністративно-територіального устрою України
   2.2 Проблеми сучасного адмістративно - територіального устрою України
   Питання для самоконтролю
Тема 3
    Органи державної влади національного рівня: порядок формування та повноваження
   3.1 Система органів державної влади в Україні
   3.2 Органи державного управління на національному рівні, їх повноваження та порядок формування
   Питання для самоконтролю
Тема 4
    Органи державної влади
   4.1 Місцеві державні адміністрації в системі органів виконавчої влади. Порядок їх формування
   4.2 Повноваження місцевих державних адміністрацій
   4.3 Повноваження голів місцевих державних адміністрацій
   4.4 Організація діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій
   Питання для самоконтролю
Тема 5
    Органи місцевого самоврядування
   5.1 Система місцевого самоврядування в Україні
   5.2 Повноваження сільських, селищних та міських рад та їх виконавчих органів
   5.3 Повноваження районних та обласних рад
   5.4 Порядок формування, організація роботи органів місцевого самоврядування
   Питання для самоконтролю
Тема 6
    Державна служба в Україні
   6.1 Державна служба і державні службовці
   6.2 Проходження державної служби в державних органах влади та їх апараті
   6.3 Просування по державній службі. Стимулювання праці державних службовців
   6.4 Служба в органах місцевого самоврядування
   Питання для самоконтролю
Тема 7
    Взаємодія органів місцевого самоврядування
   7.1 Концепція взаємодії держави з громадським суспільством
   7.1.1 Принципи взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з ІГС:
   7.1.2 Форми взаємодії органів влади з ІГС
   7.1.3 Удосконалення законодавства з питань діяльності ІГС
   7.1.4 Очікувані результати
   7.2 Основи залучення громадян до діяльності органів місцевого самоврядування
   7.3 Методи залучення громадян до діяльності органів місцевого самоврядування
   Питання для самоконтролю
Тема 8
    Реформування публічної адміністрації в Україні
   8.1 Проблеми функціонування публічної адміністрації та передумови адміністративної реформи в Україні
   8.2 Напрямки реформування органів виконавчої влади вищого та центрального рівнів
   8.2.1 Реформування Кабінету Міністрів України
   8.2.2 Реформування міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ)
   8.3 Напрямки реформування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
   8.3.1 Реформування місцевих органів виконавчої влади
   8.3.2 Реформування місцевого самоврядування
   8.4 Напрямки реформування адміністративно – територіального устрою України
   8.5 Реформування публічної ( державної та муніципальної ) служби
   8.6 Реформування відносин між публічною адміністрацією і громадянами
   8.7 Правове забезпечення реформи публічної адміністрації
   Питання для самоконтролю
Тема 9
    Фінансове забезпечення регіонального менеджменту
   9.1 Поняття та склад фінансових ресурсів регіону. Фінансовий механізм регіонального менеджменту
   9.2 Фінансове забезпечення місцевого самоврядування
   9.2.1 Доходи місцевих бюджетів
   9.2.2 Видатки місцевих бюджетів
   9.2.3 Збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів
   9.3 Бюджетний процес на національному і регіональному рівнях
   9.4 Організація між бюджетних відносин
   9.4.1 Визначення обсягів дотації вирівнювання
   Питання для самоконтролю
Тема 10
    Прогнозування та планування розвитку регіонів
   10.1 Державне регулювання розвитку регіонів
   10.2 Територіальне планування та прогнозування
   10.3 Програмні документи економічного і соціального розвитку регіонів
   10.4 Територіальне програмно – цільове планування і управління
   Питання для самоконтролю
Тема 11
    Інвестиційна привабливість регіонів
   11.1 Основи інвестиційної діяльності у регіоні , фактори її активізації
   11.2 Інвестиційна привабливість регіону та її оцінка
   11.3 Конкурентоспроможність регіону та її оцінка
   Питання для самоконтролю
Додатки
    Додаток А. Навчально – методичні матеріали з дисципліни „Регіональній менеджмент”
   1. Офіційні документи
   2. Монографії, підручники, посібники, збірники наукових праць
   3. Періодичні видання
    Додаток Б. Аналіз сучасних систем державного й місцевого управління адміністративно-територіальними утвореннями
   Сполучені Штати Америки
   Великобританія
   Франція
   Німеччина
   Італія