Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Управління людськими ресурсами неприбуткових організацій

Вступ

Сучасна організація є складним соціально-економічним суб’єктом, в системі управління якого особливе місце займає управління людськими ресурсами. Людські ресурси є таким ресурсом організації, від якого залежать не тільки успіхи фінансово-господарської діяльності, а й довгостроковий потенціал успіху організації.

Криза сучасної системи управління персоналом, зумовлена загальною кризою традиційної для індустріального суспільства системи відносин „людина-організація”. Перенесення акцентів в управлінні організацією з суто технічних об’єктів на людину, вимагає пошуку нових адекватних сучасним економічним умовам методів управління, які б спонукали до творчості, виконання поставлених завдань, в яких би поєднувалися і колегіальність, і єдиноначалля.

Для неприбуткових організацій це має особливу важливість і специфіку, оскільки з одного боку персонал цих організацій є малочисельним, а з іншого – робота пов’язана із взаємодією і використанням людських ресурсів на всіх етапах досягнення цілей організації.

Людина як об’єкт управління є такою, що постійно розвивається і змінюється в залежності від зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на організацію в цілому і на неї зокрема. Виходячи з цього, будь-який фахівець повинен мати базові знання, знати технологію управління людськими ресурсами, розуміти процеси, які відбуваються в організації і мати можливість скеровувати їх у потрібному напрямку.

Метою вивчення дисципліни є формування умінь щодо розроблення та здійснення кадрової політики, забезпечення цілеспрямованого використання людських ресурсів та персоналу неприбуткової організації.

Мета та завдання

Предметом вивчення дисципліни є система знань, пов'язаних із цілеспрямованим організованим впливом на людей, зайнятих працею, з метою забезпечення ефективного функціонування організації та задоволення потреб клієнтів, окремих робітників і колективу в цілому.

Автори

кафедраСодержание дисциплины Про курс
    Викладачі курсу
    Мета курсу
Лекція 1
    Людські ресурси та персонал як об’єкт управління
   1.1 Поняття „персонал”, „людські ресурси”, „трудові ресурси” (відмінності між цими поняттями).
   1.2 Історія управління людськими ресурсами.
   1.3 Інтегральні характеристики потенціалу співробітників організації.
   1.4 Особливості структури людських ресурсів в неприбутковій організації.
   1.5 Професія, кваліфікація, компетентність.
   1.6 Специфіка людських ресурсів
   Список літератури
Лекція 2
    Концепція управління людськими ресурсами
   2.1 Поняття і складові концепції управління людськими ресурсами та персоналом.
   2.2 Мета, завдання і функції управління людськими ресурсами та персоналом. Рівні управляння.
   2.3 Методи управляння: адміністративні, організаційні, економічні, соціально-психологічні.
   2.4 Цілі, завдання, організаційна структура кадрової служби у сучасній організації.
   Список літератури
Лекція 3
    Система управління людськими ресурсами неприбуткових організацій
   3.1 Структура людських ресурсів неурядових організацій: органи врядування, члени організації та виконавчі органи.
   3.2 Розмежування врядування та менеджменту
   Список літератури
Лекція 4
    Правові аспекти трудової діяльності в НПО.
   4.1 Загальні засади правового регулювання трудових відносин
   4.2 Особливості трудових договорів зі штатними працівниками .
   4.3 Оформлення трудових книжок
   4.4 Поняття посади та складання функціональних обов’язків
   Додатки
   Список літератури
    Приклад виконання завдання
Лекція 5
    Корпоративна культура в управлінні людськими ресурсами
   5.1 Корпоративна культура: загальні поняття й елементи
   5.2 Прояви корпоративної культури. Атмосфера взаємодії
   5.3 Використання PR-технологій в управлінні людськими ресурсами
   Список літератури
Лекція 6
    Особистість і колектив як об’єкт управління
   6.1 Загальні положення щодо особистості
   6.2 Колективи: суть, ознаки, види. Формальні і неформальні групи, формування команд
   6.3 Міжособистісні відносини, структура міжособистісної взаємодії
   6.4 Процес управління комунікаціями. Ефективне проведення зборів
   6.5 Управління конфліктами
   Список літератури
Лекція 7
    Лідерство і влада в організації.
   7.1 Сутність понять: повноваження, відповідальність і делегування
   7.2 Влада. Форми влади
   7.3 Лідерство і лідери
   7.4 Стилі керівництва
   Список літератури
    Приклад виконання завдання
Лекція 8
    Кадрова політика та планування людських ресурсів
   8.1 Поняття кадрової стратегії та кадрової політики. Мета і головні напрямки кадрової політики
   8.2 Планування людських ресурсів: сутність, етапи
   8.3. Методи прогнозування і планування потреби у людських ресурсах
   8.4. Зовнішні та внутрішньоорганізаційні фактори, які впливають на потреби організації в людських ресурсах.
   8.5. Оперативний план роботи з людськими ресурсами організації. Розрахунок чисельності людських ресурсів
   8.6 Розрахунок чисельності людських ресурсів
   Список літератури
Лекція 9
    Набір і добір персоналу
   9.1 Поняття приймання на роботу та набору людських ресурсів
   9.2 Зовнішні і внутрішні джерела набору людських ресурсів: сутність, переваги та недоліки
   9.3 Сутність процесу добору людських ресурсів та методи збору інформації, яка використовується при процесі добору
   9.4 Співбесіда та інтерв’ю як форми попереднього оцінювання кандидата на посаду
   Список літератури
    Приклад виконання завдання
Лекція 10
    Мотивація в організаціях
   10.1 Процес мотивації, поняття мотиву, стимулу і потреб. Позитивна і негативна мотивація. Етапи процесу мотивації
   10.2 Змістовні і прецесійні теорії мотивації
   10.3 Особливості мотивації в неприбуткових організаціях. Мотивація найманих працівників НПО та волонтерів
   10.4 Компенсаційний пакет як засіб мотивації
   Список літератури
Лекція 11
    Профорієнтація, адаптація і навчання персоналу, наставництво
   11.1 Поняття профорієнтації та адаптації. Види адаптації.
   11.2 Навчання персоналу
   11.3 Методи групового та індивідуального навчання
   11.4 Підготовка резерву керівників
   Список літератури
Лекція 12
    Управління кар’єрою
   12.1 Поняття кар’єри. Види кар’єри
   12.2 Рушійні мотиви кар’єри
   12.3 Стадії кар’єри
   12.4 Планування кар’єри
   Приклади резюме
   Список літератури
Випускна робота
    Приклад виконання випускної роботи