Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Стратегія підприємства

Вступ

Метою дисципліни "Стратегія підприємства" є надання знань про теоретичні засади, інструментарій та методи розроблення стратегій підприємства.

Мета та завдання

Завданням курсу є вивчення методології розроблення стратегій підприємства і вибору стратегічних альтернатив, набуття навичок стратегічного мислення та практичного застосування методологічного апарату дисципліни, оволодіння методом кейс-аналізу, навичками аналітичного обґрунтування, розв’язання стратегічних проблем.

У сучасних умовах глобалізації економіки формуються нові вимоги до підприємства. Вони обумовлюються наявністю жорсткої конкуренції та необхідністю гнучко реагувати на неоднозначні зміни ситуації на ринках і в галузях діяльності підприємств. При цьому успіх підприємства залежатиме від здатності адаптуватися до змін у середовищі та їх діяльності: передбачати і змінювати структуру бізнесу, розробляти і впроваджувати у виробництво нові види продукції, правильно визначати напрямки інвестицій за різними видами діяльності, тобто виробляти стратегію довгострокового виживання. Як свідчить практика, стратегічний успіх підприємства не більше ніж на 50% залежить від безпомилкового розроблення і реалізації стратегічних планів. Однак впровадження будь-якої стратегії може вимагати певних змін на підприємстві, а запровадження змін може зіштовхуватися з опором і численними проблемами і перешкодами. Все це є проблематикою, яку треба враховувати під час розроблення стратегії підприємства.

Отже, практичне вирішення проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення існування підприємства не тільки сьогодні, а й у перспективі, залежить від ступеня засвоєння методології і методів формування менеджером підприємства його стратегії. Тому студенти під час вивчення курсу повинні ретельно опрацювати теоретичні основи даного курсу. Стратегія дає можливість підприємству вирішувати в комплексі низку проблем, пов'язаних з: цілеспрямованою переорієнтацією на випуск нової продукції, розширенням чи скороченням номенклатури та асортименту традиційної продукції, впровадженням та використанням ефективніших технологій, формуванням стратегічного потенціалу, необхідного для досягнення стратегічних цілей, перебудовою виробничої та організаційно-економічної структури, розвитком спеціалізації і кооперації, диверсифікацією діяльності, розвитком маркетингу, удосконаленням організаційної структури управління тощо, тобто з чинниками, які визначатимуть діяльність та сприятимуть позитивному розвитку підприємства в досить тривалому періоді. Стратегія як інтегральний системний підхід до організації діяльності підприємства дозволяє: визначати і порівнювати цілі розвитку підприємства, формувати лінію поведінки відповідно до внутрішніх та зовнішніх можливостей і загроз для розвитку підприємства в контексті досягнення його цілей, організовувати і стимулювати діяльність підприємства щодо досягнення його цілей.

Автори

кафедра економіки та бізнес-адміністрування

Харченко Микола Олексійович
кандидат економічних наук


Содержание дисциплины Тема 1
    Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепції
   Поняття категорiї 'стратегiя'
   Стратегiя фiрми в контекстi їi економiчної, полiтики
   Стратегiя пiдприємства: поняття, еволюцiя концепцiї.
   Еволюцiя концепцiї стратегiї пiдприємства.
   Управлiнськi дiї щодо досягнення встановлених довгострокових цiлей органiзацiї.
Тема 2
    Визначення місії та мети підприємства
   Визначення мiсiї пiдприємства
   Формулювання мети та визначення завдань пiдприємства.
Тема 3
    Аналіз стратегічного потенціалу підприємства
   Пiдходи до аналiзу внутрiшнього середовища пiдприємства
Тема 4
    Стратегії бізнесу підприємства
   Поняття, призначення i змiст стратегiй бiзнесу пiдприємства, специфiка та порядок їх формування.
   Типи стратегiй бiзнесу пiдприємства та їх характеристика
Тема 5
    Стратегії диверсифікації діяльності підприємства
Тема 6
    Стратегії зовнішнього розвитку підприємства
   Зовнiшнiй розвиток пiдприємства.
   Порядок формування стратегiї зовнiшнього розвитку пiдприємства
Тема 7
    Методи формування стратегії розвитку підприємства
   Загальна характеристика методів і методики розроблення стратегії фірми
   Методи комплексного стратегічного аналізу
Тема 8
    Альтернативність у стратегічному виборі
   Формулювання та аналіз стратегічних альтернатив.
Тема 9
    Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в Україні
   Сучасний стан стратегічного управління в Україні.
   Перспективи розвитку стратегічного управління в Україні
Список літератури