Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Потенціал і розвиток підприємства + КР

Вступ

Метою викладання дисципліни “Потенціал підприємства: формування та оцінка” є придбання студентами основних теоретичних знань, вмінь та практичних навичок аналізу наявного потенціалу підприємства, прогнозування та створення.

Мета та завдання

Основними завданнями викладання дисципліни є навчання студентів теоретичних основ та практичних методів оцінки потенціалу підприємства, створення та аналізу, а також навчити студентів використовувати одержані знання в практичній діяльності, самостійно застосовувати та використовувати наукові літературні джерела в практичній діяльності.

В умовах формування ринкової економіки в Україні зростає значення економічної підготовки спеціалістів у сфері економіки, фінансів та управління виробництвом.

Серед дисциплін, що відіграють провідну роль у формуванні необхідних економічних знань з економіки та практики господарювання, виділяється “Потенціал підприємства: формування та оцінка”. Без знання основних термінів, положень та системи показників цієї дисципліни практично не - можливо здійснювати будь-який процес управління та виробничо-господарську діяльність в рамках окремого підприємства, об’єднання, фірми та їх структурних підрозділів, проводити аналіз та оцінку основних техніко-економічних показників діяльності підприємства. Адже підприємства – основні господарські ланки народного господарства країни, від результатів господарювання яких залежить економічний розвиток держави. В умовах ринкових відносин підприємство функціонує самостійно на засадах самоокупності і самофінансування, і тому воно в першу чергу зацікавлене в підвищенні ефективності виробництва та збільшенні прибутковості і укріпленні потенціалу його діяльності, це може бути фінансовий, економічний, виробничий, соціальний та ін. В умовах ринкової економіки підвищення ефективності виробництва на підприємстві нерозривно пов’язане із проблемою економії всіх видів ресурсів, при цьому задоволення потреб населення на ринку в тій чи іншій продукції залежить від обсягу виробництва продукції на підприємстві, тобто від її пропозиції, тому в даному випадку на перше місце виходять саме формування та оцінка комплексного потенціалу підприємства. Таким чином, підвищення ефективності діяльності підприємства виражається у збільшенні обсягу виробництва продукції, підвищенні продуктивності праці тощо, іншими словами, в укріпленні всіх систем формування комплексного потенціалу підприємства (фінансового, економічного, виробничого, маркетингового, соціального та ін.).

Особливості даної дисципліни полягають у тому, що в процесі вивчення дисципліни студенти повинні досконало оволодіти спеціальними знаннями та основами потенціалу підприємства на рівні сучасних вимог, а саме: формування та оцінка ринкового, фінансового, виробничого потенціалу, а також базових складових даних потенціалів на промисловому підприємстві, що сприятиме ефективній роботі майбутніх управлінців, економістів, фінансистів, успішному вирішенню ними різноманітних виробничих, економічних та соціальних завдань.

Дисципліна “Потенціал підприємства: формування та оцінка” вивчається відповідно до затвердженої навчальної програми.

Автори

кафедра економіки та бізнес-адміністрування

Таранюк Леонід Миколайович
кандидат економічних наук, доцент


Содержание дисциплины Про курс
    Автор
    Література
    Контрольні запитання
Тема 1
    Обгрунтування рiшень по розвитку пiдприємств
   1.1 Витрати як основа прийняття рiшень з розвитку пiдприємств
   1.2. Обґрунтування рiшень на короткостроковий перiод
   1.3 Прийняття рiшень на довгостроковий перiод
   1.4. Обґрунтування «точки беззбитковостi» i «зони безпеки»
   1.5 Визначення обсягу виробництва, що забезпечує максимальний прибуток
   Список лiтератури
   Питання до теми
   Висновок з теми 1:
Тема 2
    Оцінка ринкової позиції підприємства
   2.1. Комплексна оцiнка бiзнесу-середовища підприємства
   2.2 Зовнiшнє середовище підприємства
   2.3 Внутрiшнє середовище підприємства
   2.4 SWOT-аналiз
   Висновок з теми 2
Тема 3
    Методи аналiзу фiнансової звiтностi дiяльностi фiрми
   3.1 Змiст i вимоги до складання фiнансової звiтностi
   3.2 Методи безпосередньої оцінки
   3.3 Метод вiдносних i розрахункових показників
   3.4 Метод оцiнки ресурсiв i їхнього використання
   Висновок з теми 3:
Тема 4
    Антикризове управлiння пiдприємством
   4.1 Можливiсть, необхiднiсть i змiст антикризового управлiння
   4.2 Санацiя пiдприємств
   4.3 Банкрутство i лiквiдацiя пiдприємства
    4.4 Виробнича логiстика i матерiально-технiчне забезпечення виробництва продукцiї
   Список лiтератури
   Питання до теми
   Список лiтератури
   Питання до теми
   Висновок по темi
Тема 5
    Економiчна безпека пiдприємства
   5.1 Поняття про економiчну безпеку пiдприємства
   5.2. Внутрiшньовиробничi складовi економiчної безпеки
   5.3. Позавиробничi складовi економiчної безпеки
   5.4. Визначення iнтегральної оцiнки рiвня економiчної безпеки пiдприємства
   Список лiтератури
   Питання до теми
   Висновки до теми 5
Тема 6
    Виробничий потенцiал підприємства
   6.1 Механiзм керування позаобiговими активами підприємства
   6.2 Керування iнтелектуальною власнiстю i нематерiальними активами підприємства
   6.3. Керування основними засобами підприємства
   6.4 Iнструменти довгострокового фiнансування внеоборотных активiв підприємства
   Висновок до теми 6:
Тема 7
    Фiнанси фiрми
   7.1 Сутнiсть фiнансової дiяльностi фiрми
   7.2 Аналiз фiнансової фiрми
   7.3 Фiнансування фірми
    7.4 Iнструментарiй фiнансових розрахункiв
   Виснок до теми 7:
Тема 8
    Стратегiя зростання пiдприємницьких структур
   8.1 Економiчне обгрунтування виробничої програми пiдприємства
   8.2 Якiсть продукцiї та економiчна ефективнiсть її підвищення
   8.3 Орiєнтацiя на науково-технiчний прогрес
   8.4Аналiз фірми
   Висновок за темою 8:
    Загальний висновок