Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Математичне програмування

Вступ

Матеріал курсу "Математичне програмування" дуже тісно пов’язаний з матеріалом курсу "Дослідження операцій" і є логічним його продовженням. Методи математичного програмування є одними з основних методів, які використовує дисципліна "Дослідження операцій".

Методи математичного програмування знаходять застосування при вирішенні багатьох задач. Це задачі, пов'язані з календарним плануванням виробництва, управлінням запасами, з експлуатацією й ремонтом обладнання, а також задачі комплектування штатів. Крім того можна виділити задачі визначення асортиментів продукції, що випускається, розробки довгострокових програм розширення виробництва, проектування мережі складських приміщень у системі оптової торгівлі, а також задачі освоєння нових сфер виробничої або комерційної діяльності шляхом злиття з іншими фірмами або шляхом придбання останніх.

В курсі "Дослідження операцій" ви маєте можливість ознайомитись з основами лінійного програмування, методами розв’язання задач лінійного програмування, теорією двоїстості. "Математичне програмування" є логічним продовженням і пропонує розібратися з наступними двома напрямками:

Дистанційні курси побудовані таким чином, що дозволяють розібратися з матеріалом кожного з них окремо, але логічно почати з вивчення дисципліни "Дослідження операцій", де розкриваються основні теоретичні положення та передумови використання математичного апарату, а після цього приступати до вивчення матеріалу курсу "Математичне програмування".

Для оволодіння матеріалом курсу студентам необхідні знання вищої математики, зокрема елементів лінійної алгебри, аналітичної геометрії, теорії розв'язання систем лінійних рівнянь і нерівностей, дослідження операцій.

Мета та завдання

Мета викладання дисципліни: формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей на прикладі транспортних задач та матричних ігор.

Завдання: вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв'язування та аналізу з метою використання в економіці.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

ВМІТИ:

Автори

кафедра моделювання складних систем

Літвіненко Ольга Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент


Содержание дисциплины Автор
Введение
Общая характеристика исследования операций
Основные этапы операционного исследования
Типичные классы задач
Тема 1
    Общая постановка задачи линейного программирования
   1.1. Экономико-математическая модель
   1.2. Примеры задач линейного программирования
     1.2.1. Задача об использовании ресурсов (задача планирования производства)
     1.2.2. Задача составления рациона (задача о диете, задача о смесях)
     1.2.3. Задача об использовании мощностей (задача о загрузке оборудования)
     1.2.4. Задача о раскрое материалов
     1.2.5. Транспортная задача
   1.3. Методика составления математической модели
   1.4. Общая постановка задачи линейного программирования
Тема 2
    Элементы линейной алгебры и геометрии выпуклых множеств
   2.1. Система m линейных уравнений с n переменными
   2.2. Выпуклые множества точек
   2.3. Геометрический смысл решений неравенств, уравнений и их систем
   2.4. Свойства задачи линейного программирования
    Практика
       Примеры решения задач
Тема 3
    Геометрический метод решения задач линейного программирования
   3.1. Геометрический метод решения задач линейного программирования
   3.2. Возможные случаи решения ЗЛП графическим методом
    Практика
       Примеры
Тема 4
    Симплексный метод
   4.1. Геометрическая интерпретация симплексного метода
   4.2. Отыскание максимума линейной функции
   4.3. Отыскание минимума линейной функции
   4.4. Определение первоначального допустимого базисного решения
   4.5. Особые случаи симплексного метода
     4.5.1. Неединственность оптимального решения (альтернативный оптимум)
     4.5.2. Появление вырожденного базисного решения
     4.5.3. Отсутствие конечного оптимума Fmax=∞ или Fmin=-∞
   4.6. Симплексные таблицы
   4.7. Возможные варианты при решении ЗЛП симплексным методом
Тема 5
    Двойственные задачи
   5.1. Экономическая интерпретация задачи, двойственной задаче об использовании ресурсов
   5.2. Взаимно двойственные задачи линейного программирования и их свойства
   5.3. Теоремы двойственности
   5.4. Объективно обусловленные оценки и их смысл
Тема 6
    Транспортная задача
   6.1. Экономико-математическая модель транспортной задачи
   6.2. Нахождение первоначального базисного распределения поставок
     6.2.1. Метод северо-западного угла
     6.2.2. Метод минимального тарифа
   6.3. Метод потенциалов для нахождения оптимального решения ТЗ