Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Психологія та педагогіка вищої школи(ФПКПІ)

Вступ

Мета курсу – сприяти активному запровадженню психологічних знань в навчально-виховний процес сучасного вузу .

 • дати слухачам ґрунтовні й систематичні знання з курсу «Психологія вищої школи»;
 • сформувати практичні вміння і навики з основ психологічної науки, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків, що передбачає глибоке вивчення наступних напрямків: психологія спілкування, психологія особистості, психологія розвитку;
 • забезпечити оволодіння основами психологічних знань професійно-педагогічної діяльності, інноваційними технологіями організації пізнавальної діяльності студентів;
 • сприяти розвитку психологічної компетентності.
 • Мета та завдання

  У курсі перепідготовки навчальна дисципліна «Психологія вищої школи»- це одна з психологічних дисциплін, що передбачає систематизацію розширення та поглиблення знань викладачів, одержаних у ВНЗ під час вивчення предметів гуманітарного циклу, а саме: «Основи психології і педагогіки», «Вікова психологія», «Соціальна психологія» та «Соціологія».

  У результаті вивчення навчальної дисципліни слухачі повинні знати:

  - усі психологічні поняття і терміни, що вживаються у курсі «Психологія вищої школи»;

  - методи науково-психологічного дослідження;

  - види та рівні педагогічного спілкування;

  - індивідуально-психологічні ознаки особистості;

  - характеристику пізнавальних процесів особистості;

  - особливості емоційно-вольової сфери особистості;

  - класифікацію творчих методів у педагогічній діяльності;

  - психологічні основи управління студентським та науковим колективом.

  вміти:

  - застосовувати знання сучасної психологічної науки (загальної, соціальної, вікової тощо), осмислюючи зміст прочитаного фахового тексту, висловлюючи власні думки, роблячи відповідні висновки;

  - добирати діагностичний матеріал відповідно меті психологічного дослідження;

  - використовувати експериментальні методи дослідження доцільно завданню наукової роботи;

  - аналізувати фахову та професійну літературу, виходячи з сучасних психологічних підходів;

  -

  моделювати психолого-педагогічні ситуації у навчально-виховному процесі;

  -

  оволодіти технологією психологічного наукового дослідження, як одного з основних шляхів реалізації творчих завдань у вузі;

  - користуватися психологічними джерелами та іншою допоміжною довідковою літературою.

  Автори

  кафедра політології, соціології та психології

  Кривопішина Олена Анатоліївна
  кандидат психологічних наук, доцент


  Содержание дисциплины Тема 1
      Вступ до психології вищої школи
     1.1 Предмет психології вищої школи
     1.2 Структура та основні завдання курсу
     1.3 Короткий огляд історії питання та сучасний стан вищої школи в Україні
     1.4 Сучасний стан і тенденції розвитку психології вищої школи
     1.5 Перспективи розвитку української вищої школи
      Література
     Список літератури
  Тема 2
      Психодіагностика у вищій школі
     2.1 Завдання психодіагностики вищої школи
     2.2 Види психологічних досліджень
     2.3 Етичні проблеми психодіагностики
     2.4 Вибір методик дослідження
     2.5 Складання психодіагностичного висновку
     2.6 Недоліки і переваги психологічного тестування у вищій школі
      Література
     Список літератури
  Тема 3
      Психологія особистості та проблема формування творчої особистості у вищій школі
     3.1 Основні теорії особистості та «Образ-я»
     3.2 Самооцінка та особливості її формування
     3.3 Формування особистості, сутність «спрямованості особистості»
     3.4 Основні типи ціннісно-смислових утворень особистості
     3.5 Визначення складових понять особистості у студента
      3.6Типологія особистості студента і викладача
      Література
     Список літератури
  Тема 4
      Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості. Психологічні ознаки студентського віку.
     4.1 Темперамент та його характеристика
     4.1 Темперамент та його характеристика
     4.3 Понятт про характер. Структура характеру.
     4.4 Акцентуації типів, патології характеру і їх причини
     4.5 Види здібностей і їх характеристика.
     4.6 Психологічні ознаки студентського віку.
      Література
     Список литератури
  Тема 5
      Пізнавальні процеси особистості та розвиток творчого мислення студентів
     5.1 Виявлення основних видів і типів мислення
     5.2 Взаємозв'язок діяльність і мислення
     5.3 Правильні та неправильні міркування. Поняття про логічну помилку
     5.4 Сутність розпізнавання об'єктів та сприйняття навколишнього світу людиною
     5.4 Сутність розпізнавання об'єктів та сприйняття навколишнього світу людиною
     5.5 Особливості кодування та збереження інформації в пам'яті
     5.6 Особливості розвитку творчої особи
      Література
     Список літератури
  Тема 6
      Емоційно-вольова та мотиваційно-потребнісна сфера особистості. Проблема професійного вигорання викладача вузу.
     6.1 Поняття про почуття та емоції
     6.2 Форми переживання почуттів. Фізіологічні основи емоцій і почуттів
     6.3 Основні емоційні стани і їх характеристика
     6.4 Воля як форма активності особистості
     6.5 Мотиваційна сфера особистості
     6.6 Проблеми емоційного вигорання в професійній діяльності викладача
      Література
     Список літератури
  Тема 7
      Психологічні основи спілкування. Педагогічне спілкування як творча діяльність.
     7.1 Характеристика спілкування як форми взаємодії
     7.2 Вербальна і невербальна комунікація
     7.3 Спілкування як міжособова взаємодія
     7.4 Ролі і ролеві очікування в процесах спілкування
     7.5 Рольовий конфлікт
     7.6 Соціально-психологічні механізми спілкування
     7.7 Стилі педагогічного спілкування
      Література
     Список літератури
  Тема 8
      Особистість і колектив. Типологія студентів і психологічні особливості формування студентського колективу
     8.1 Поняття групи, колективу, юрби
     8.2 Соціальна психологія, її роль у пошуку оптимальних шляхів і засобів впливу на поведінку як окремої особистості в складі групи, так і групи в цілому
     8.3 Класифікація груп. Колектив як вища форма розвитку групи
     8.4 Міжособистісні стосунки у педагогічному колективі. Багаторівнева структура міжособистісних стосунків у колективах освітніх систем
     8.5 Диференціація в групах і колективах
     8.6 Поняття соціометрії й референтометрії
     8.7 Лідерство в малих групах
     8.8 Згуртованість групи як цілісно-орієнтаційна єдність
     8.9 Типологія студентів
     8.10 Особливості статевої і вікової структури студентського колективу
      Література
     Список літератури
  Тема 9
      Педагогічна творчість. Аналіз професійної діяльності викладача вузу та проблема педагогічної майстерності
     9.1 Творчість як невід'ємна частина діяльності викладача вищої школи
     9.2 Специфіка педагогічної творчості викладача вищої школи
     9.3 Засоби вирішення творчих завдань у процесі реалізації навчальних програм
     9.4 Творчі здібності та творча мотивація як механізм творчої активності
     9.5 Рівні розвитку творчої особистості та їх характеристики
     9.6 Значення педагогічних навичок і умінь викладача у встановлені контакту з аудиторією
     9.7 Психологічні вимоги до особистості викладача вузу
      Література
     Список літератури
  Тема 10
      Управління у вищий школі. Психологічні основи управління науковим колективом
     10.1 Поняття, функції та завдання управління у вищій школі
     10.2 Стилі та методи управління колективом у вищій школі
     10.3 Попередження та вирішення конфліктів у роботі з колективом
     10.4 Методи підвищення ефективності діяльності педагогічного колективу
      Література
     Список літератури