Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Господарське законодавство

Вступ

Метою вивчення курсу є оволодiння правовими нормами господарського права, що встановлює i регулює порядок виникнення, змiни i припинення господарських правовiдносин фiзичних i юридичних осiб.

Мета та завдання

Задачею вивчення дисциплiни є пiдготовка фахiвця, здатного самостiйно вирiшувати правовi питання у рамках дiючого господарського законодавства

Автори

кафедра економіки та бізнес-адміністрування

Євдокімов Андрій Валерійович
кандидат економічних наук, доцент

Ходун Тетяна Володимирівна


Содержание дисциплины Про курс
    Автори
    Література
Тема 1 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ЯК КОМПЛЕКС ПРАВОВИХ НОРМ, СФОРМОВАНИЙ IЗ НОРМ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА
    Інформблок
   1 Вступ
   2 Господарське право як комплекс правових норм, сформований iз норм галузей права
Тема 2 ГОСПОДАРСЬКI ПРАВОВIДНОСИНИ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
    Інформблок
   1 Предмет регулювання господарського права
   2 Господарськi правовiдносини, їх ознаки та види
   3 Методи господарського права
Тема 3 ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО
    Інформблок
   1 Поняття, ознаки та особливостi господарського законодавства
   2 Нормативнi акти господарського законодавства: поняття i види
   3 Система господарського законодавства
   4 Проблеми вдосконалення господарського законодавства
Тема 4 СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
    Інформблок
   1 Поняття та види суб'єктiв господарського права
   2 Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права
Тема 5 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВIДНОСИН ВЛАСНОСТI В ЕКОНОМIЦI УКРАЇНИ
    Інформблок
    1 Поняття та форми власностi в економiцi України. Право власностi
    2. Право державної власностi
    3. Право колективної власностi
    4 Право приватної власностi
    5 Правовий режим майна державних пiдприємств. Особливостi правового режиму майна державних бюджетних установ
Тема 6 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРIВ
    Інформблок
   1 Правова основа, поняття та особливi ознаки господарського договору
   2 Класифiкацiя i система господарських договорiв за законодавством України
   3 Функцiї господарського договору
   4 Форма господарського договору
   5 Порядок укладання господарських договорiв
   6 Виконання господарських договорiв
Тема 7 ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
    Інформблок
   1 Поняття вiдповiдальностi в господарському правi
Тема 8 Загальні положення щодо господарських зобов'язань
    Інформблок
   1. Виконання господарських зобов'язань
   2. Забезпечення виконання зобов'язань
   3. Змiна осiб у зобов'язаннi
   4. Вiдповiдальнiсть за порушення зобов'язань. Припинення зобов'язань
Тема 9 Правові засади економічної конкуренції
    Інформблок
   1 Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію
   2 Правове становище Антимонопольного комітету
Тема 10 Правове регулювання біржової діяльності в Україні
    Інформблок
   1 Поняття та юридичні ознаки біржі
   2 Функції, права та обов'язки біржі
   3 Види біржових угод
   4 Правила біржової торгівлі
   5 Правовий статус фондової біржі
Тема 11  Правове регулювання цін та ціноутворення
    Інформблок
   1 Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення
   2 Види цін та порядок їх встановлення
   3 Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення
Тема 12 Правове регулювання кредитно-розрахункових вiдносин
    Інформблок
   1 Поняття та види кредиту. Кредитний договір
   2 Порядок відкриття рахунків у банках
   3 Порядок та форми розрахунків у господарському оброті
Тема 13 Правовi основи iнвестицiйної дiяльностi
    Інформблок
   1 Поняття інвестиційної діяльності та її роль в економіці України
   2 Правові й економічні основи здійснення іноземних інвестицій
Контрольна робота
    Вказівки, завдання, зразок виконання