Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Нарисна геометрія та інженерна графіка

Вступ

Мета та завдання дисципліни

„Нарисна геометрія. Інженерна і комп’ютерна графіка” є базовою інженерною дисципліною, яка складається із трьох взаємопов’язаних розділів: „Нарисна геометрія”, „Інженерна графіка” та „Комп’ютерна графіка”. Послідовне викладення цих розділів дає можливість готувати фахівців, спроможних творчо мислити, приймати нестандартні рішення та виконувати технічну документацію різного ступеню складності як уручну та і із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій.

Метою дисципліни є придбання студентами навичок побудови графічних зображень, вивчення основних вимог щодо виконання креслень відповідно до вимог стандартів, що діють у нашій країні та оволодіння прийомами автоматизованого виконання креслень із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій. Знання, вміння та навички, придбані у результаті вивчення дисципліни „Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” необхідні студентам як при виконанні курсових та дипломних проектів на старших курсах так і у їх майбутній професійній діяльності.

Мета та завдання

В наслідок вивчення даної дисципліни студент повинен:

  ЗНАТИ:
 1. на ознайомчо-орієнтованому рівні
  • методи проекціювання точки, прямої, площини, поверхонь на площини проекцій;
  • алгоритми рішення основних метричних та позиційних задач нарисної геометрії;
  • прийоми побудови розгорток поверхонь;
  • основні правила оформлення технічної документації за стандартами, що діють у нашій країні;
  • правила зображення з’єднань: роз’ємних та нероз’ємних;
  • особливості виконання складального креслення та специфікації;
  • принципи виконання деталювання складального креслення;
  • особливості автоматизованого виконання креслень;
  • способи задання координат засобами AutoCAD;
 2. на понятійно-аналітичному рівні
  • принципи побудови зображень на кресленнях;
  • особливості виконання креслення по шарах;
  • технологію нанесення розмірів засобами AutoCAD та їх редагування;
  • прийоми виконання штрихування;
  • методику і алгоритм роботи з блоками;
  • методику виконання розмірного аналізу технологічного процесу виготовлення деталей машин.

Основними задачами дисципліни є:

Автори

кафедра комп'ютерних наук, секція ""Інформаційні технології проектування""

Салтикова Ольга Іванівна


Содержание дисциплины Тема 1
    Проекції точки та прямої
    Висновки
    Список літератури
    Запитання для самоперевірки
Тема 2
    Проекції площини
    Висновки
    Список літератури
    Запитання для самоперевірки
    Стислий конспект
Тема 3
    Перетворення комплексного креслення
    Висновки
    Список літератури
    Запитання для самоперевірки
    Стислий конспект
Тема 4
    Поверхні
    Висновки
    Список літератури
    Запитання для самоперевірки
    Стислий конспект
Тема 5
    Розгортки
    Висновки
    Список літератури
    Запитання для самоперевірки
    Стислий конспект
Тема 6
    Аксонометрія
    Висновки
    Список літератури
    Запитання для самоперевірки
    Стислий конспект