Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Фізична хімія

Вступ

Вітаємо Вас на кафедрі загальної хімії!

Вам належить познайомитися з однією з фундаментальних хімічних дисциплін - Фізичною хімією. Основи Фізичної хімії закладалися століттями такими великими вченими, як Ломоносов, Больцман, Гіббс, Арреніус і багатьма іншими.

Хімія - це наука про речовини, їх будову, властивості, реакціі, в результаті яких одні речовини перетворюються в інші.

Хімія - це область чудес, в ній приховано щастя людства, найбільші завоювання розуму будуть зроблені саме в цій області

Чи відомо Вам?

«Всі ми пов'язуємо з хімічною наукою прогрес в пізнанні навколишнього світу, нові методи його перебудови і удосконалення. І не може бути в наші дні спеціаліста, який міг би обійтися без знання хімії.»

А.М. Горький (російський письменник)

«Хімічні реакції повязані з різними фізичними процесами: теплопередачею, поглинанням або виділенням теплоти,  поглинанням або випромінюванням світла, електричними явищами, змінюванням обєму тощо. У хімічних реакціях повязані фізичні та хімічні явища, вивчення цього взаємозвязку – основна задача фізичної   хімії.»

Н. Семенов (лауреат Нобелівської премії з Хімії)

Фізична хімія - один з розділів ХІМІЇ. Кажуть, що легка атлетика є «королевою спорту». Фізична хімія - КОРОЛЕВА хімії. Вона робить хімію наукою кількісною, встановлює закони, за якими протікають хімічні реакції, дозволяє управляти хімічними процесами. Приступая к изучению фізичної хімії пам'ятайте, що крім теоретичних знань, які є базою будь-якої науки, суть предмета стає більш зрозумілою при виконанні лабораторних досліджень, проведенні розрахунків.

Завжди пам'ятайте слова генія!

«Ледача людина в безчесному спокої схожа з нерухомою болотною водою, яка крім смороду і мерзенних гадин, нічого не виробляє.»

М.В. Ломоносов

Успіхів Вам в отриманні Нових знань!

Мета та завдання

Хімія, разом з фізикою, математикою, філософією, економікою є базисною дисципліною сучасної інженерної освіти. Цим визначається її місце в навчальному процесі.

В навчальній дисципліні “Фізична хімія" поєднані два крупних теоретичних розділи: хімічна термодинаміка і хімічна кінетика. Їх викладання у вигляді послідовного та взаємозв’язаного курсу переслідує мету:

  1. забезпечити в залежності від вимог кваліфікаційної характеристики інженера різнобічну фізико-хімічну підготовку студентів, яка повинна служити теоретичним фундаментом для успішного вивчення ними спеціальних дисциплін і оволодіння спеціальністю;
  2. дати студентам уявлення про одну з фундаментальних наукових дисциплін, її законах та способах їх використання;
  3. сприяти формуванню у студентів діалектичного світогляду, який є загальнонауковою базою інженерної освіти.

Основні задачі вивчення дисципліни “Фізична хімія”:

  1. забезпечити освоєння студентами основних фізико-хімічних законів, вчень;
  2. навчити студентів грамотному використанню основних теоретичних методів (термодинамічного, кінетичного) і сучасних експериментальних методів фізичної хімії при вирішенні дослідницьких задач;
  3. привити навички самостійної розрахункової та експериментальної роботи над фізико-хімічними задачами.

Студенти повинні знати можливості фізичної хімії як цілісної наукової дисципліни, її закони, методи та вміти використовувати ці знання для вирішення практичних питань.

Автори

кафедра загальної хімії

Лебедєв Сергій Юрійович
кандидат хімічних наук, доцент


Содержание дисциплины Про курс
    Вступ до дистанційного курсу
    Мета і завдання викладання дисципліни
    Алгоритм вивчення
    Інформація про автора
    Список рекомендованої літератури
Розділ 1. Хімічна термодинаміка. Класична термодинаміка.
    Тема 1
       Вступ. Перший закон термодинаміки
      1. 1 Предмет, розділи та методи фізичної хімії
      1. 2 Основні поняття та визначення хімічної термодинаміки
      1. 3 Форми обміну енергією: теплота та робота
      1. 4 Перший закон термодинаміки. Теплоємність
      1. 5 Розрахунок теплоти і роботи в основних термодинамічних процесах.
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
    Тема 2
       Основи термохімії
      2. 1 Теплові ефекти хімічних реакцій
      2. 2 Закон Гесса
      2. 3 Термохімічні розрахунки
      2. 4 Залежність теплового ефекту реакції від температури
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
    Тема 3
       Другий закон термодинаміки
      3. 1 Зміст другого закону термодинаміки
      3. 2 Змінення ентропії в основних термодинамічних процесах
      3. 3 Статистичне тлумачення другого закону термодинаміки
      3. 4 Залежність ентропії хімічної реакції від температури
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
    Тема 4
       Термодинамічні потенціали
      4. 1 Термодинамічні потенціали
      4. 2 Умови рівноваги системи
      4. 3 Рівняння Гіббса-Гельмгольца
      4. 4 Поняття про третій закон термодинаміки
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
Розділ 2. Хімічна термодинаміка. Прикладна термодинаміка.
    Тема 5
       Хімічна рівновага
      5. 1 Поняття про хімічний потенціал
      5. 2 Константа хімічної рівноваги. Рівняння ізотерми хімічної реакції
      5. 3 Вплив зовнішніх умов на хімічну рівновагу
      5. 4 Хімічна рівновага у гетерогенних системах
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
    Тема 6
       Фазові переходи і фазова рівновага
      6. 1 Фазові переходи першого та другого роду
      6. 2 Рівняння Клапейрона-Клаузіуса
      6. 3 Термодинамічні умови фазової рівноваги. Правило фаз
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
    Тема 7
       Фазова рівновага в одно - та двохкомпонентних системах
      7. 1 Фазова рівновага в однокомпонентних системах. Діаграма стану води
      7. 2 Двокомпонентні системи. Поняття про фізико-хімічний аналіз
      7. 3 Діаграми стану найпростіших двохкомпонентних систем
      7. 3. 1 Системи з евтектикою
      7. 3. 2 Системи з конгруентно плавкою
      7. 3. 3 Системи з інконгруентно плавкою хімічною сполукою
      7. 3. 4 Системи з твердими розчинами
      7. 3. 5 Система з обмеженою розчинністю в рідкій фазі
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
    Тема 8
       Розчини неелектролітів
      8. 1 Закон Рауля й відхилення від нього
      8. 2 Діаграми станів. Перегонка рідин
      8. 3 Кріоскопія й ебуліоскопія
      8. 4 Розчинність газів у рідинах
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
Розділ 3. Хімічна кінетика.
    Тема 9
       Формальна кінетика
      9. 1 Поняття про енергію активації хімічної реакції
      9. 2 Oсновні поняття та визначення хімічної кінетики
      9. 3 Кінетична класифікація гомогенних хімічних реакцій
      9. 4 Способи визначення порядку реакції
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
    Тема 10
       Формальна кінетика складних реакцій. Вплив температури на швидкість реакцій
      10. 1 Кінетика зворотних реакцій першого порядку
      10. 2 Кінетика паралельних реакцій першого
      10. 3 Кінетика послідовних реакцій першого
      10. 4 Елементи кінетики ланцюгових реакцій
      10. 5 Поняття про фотохімічні та радіаційно-хімічні реакції
      10. 6 Вплив температури на швидкість хімічної реакції
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
    Тема 11
       Адсорбція на однорідній поверхні
      11. 1 Поняття про адсорбцію
      11. 2 Мономолекулярна адсорбція. Ізотерма адсорбції Ленгмюра
      11. 3 Полімолекулярна адсорбція. Рівняння БЕТ
      11. 4 Енергетичні параметри адсорбції на однорідній поверхні
      11. 5 Взаємодія частинок в адсорбційному шарі та класифікація ізотерм адсорбції
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
    Тема 12
       Кінетика гетерогенних реакцій
      12. 1 Гетерогенні процеси: загальні уявлення
      12. 2 Поняття про дифузію. Закони дифузії
      12. 3 Кінетика гетерогенних реакцій за стаціонарною лінійною дифузією
      12. 4 Кінетика реакцій за нестаціонарною лінійною дифузією
      12. 5 Уявлення про топохімічні реакції
      12. 6 Каталіз
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки