Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку

Вступ

З найдавніших часів людина намагалася пізнати своє майбутнє. За тисячоліття було розроблено велику кількість методів передбачення майбутнього: прикмети, гадання, астрологія і багато чого іншого. Частина з них являла собою закінчену систему знань, частина будувалася тільки на деяких закономірностях. У сучасному світі людина все більше відчуває потребу у прогнозах.

Необхідність оцінки перспектив розвитку та передбачення можливих шляхів і результатів дій, які починаються, існували на всіх етапах розвитку людської цивілізації. У зв'язку з ускладненням і необхідністю удосконалення структури управління державою в 20 сторіччі посилилась потреба в прогностиці, особливо в системах планування соціально-економічного розвитку. Науково-технічна революція, яка розпочалася в другій половині нашого століття, значно підвищила необхідність використання прогнозування в управлінні економікою. Як наслідок, вже з початку 60-х років вибухово зростає кількість установ, які займаються прогнозуванням, і відповідно кількість прогнозів: економічних, науково-технічних, суспільного розвитку тощо. Зараз у США та Західній Європі кількість установ, які займаються прогнозуванням, перебільшила декілька тисяч.

Управління державою, виробництвом та іншими складними об'єктами повинно забезпечити вибір тільки оптимальних рішень. Необхідність в ефективному прогнозуванні підтверджується багатомільярдними збитками, від яких щорічно потерпають навіть передові компанії світу. Значну частину цих наслідків можна було б запобігти, виділяючи на прогнозні дослідження достатню кількість грошових коштів. В сучасній економіці провідні фірми США витрачають на прогнозування приблизно 10% асигнувань на наукові дослідження. Найдорожчі економічні прогнози коштують приблизно 0,5-1,0 млн. доларів США, а можливі збитки завжди в 10-100 разів більше від витрат.

Таким чином, основною метою прогнозування є створення наукових передумов для прийняття оптимальних господарських рішень.

Стосовно системи економічного прогнозування в Україні потрібно зазначити, що вона знаходиться на етапі становлення. Відійшли в минуле твердження про те, що розвиток економіки повинен регулюватися лише стихійними ринковими відносинами. Вже більшість наукових та виробничих установ в своїй діяльності використовують наукові методи прогнозування та моделювання.

Мета та завдання

Метою викладання дисципліни “Моделювання та прогнозування економічних процесів” є вивчення студентами основ теорії і практики прогнозування і макроекономічного планування, методології формування прогнозів, планів і програм, розрахунків макроекономічних показників, важелів державного регулювання – виконання планів і програм.

Задачею вивчення дисципліни є:

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- знати: етапи прогнозування, види і типи прогнозів; теоретичні основи проведення передпрогнозних досліджень і аналізу об’єкта прогнозування; основні методи одержання прогнозної інформації; питання організації прогнозних досліджень; загальні відомості про моделі і системи безперервного прогнозування; види прогнозів необхідні для управління на макро- і мікрорівнях; значення цілі і функції планування в змішаній економіці; основні методи і важелі державного регулювання економіки; основні методи планування і методики розрахунку планових показників;

- вміти: проводити передпрогнозні дослідження, ставити задачі прогнозування; класифікувати об’єкти прогнозування і підбирати адекватні методи отримання прогнозних показників; розробляти прогнози за допомогою основних методів прогнозування на мікро- і макрорівнях; використовувати результати прогнозування в складанні планових документів.

Автори

кафедра економіки та бізнес-адміністрування

Касьяненко Володимир Олексійович
кандидат економічних наук, доцент


Содержание дисциплины Про курс
    Автор
    Мета і задачі дисципліни
    Зміст дисципліни
    Учбово-навчальні матеріали з дисципліни
Тема 1
    Прогнозування: сутність, предмет і об'єкт
   1. Прогноз та прогнозування.
   2. Економічне прогнозування як наукова дисципліна.
   3. Форми економічного прогнозування.
   4. Етапи та задачі прогнозування.
    Питання для самоперевірки
Тема 2
    Методичні підходи до економічного прогнозування
   1. Функції прогнозування.
   2. Класифікація об'єктів прогнозування.
   3. Типологія прогнозів.
   4. Метод економічного прогнозування як наукова дисципліна.
    Питання для самоперевірки
Тема 3
    Система економiчного i соцiального прогнозування
   1. Економiчне i соцiальне прогнозування: основнi поняття та складовi
   2. Прогнози природних ресурсiв та їх залучення у господарську дiяльнiсть
   3. Прогнозування демографiчного розвитку
   4. Прогнозування науково-технiчного прогресу
    Питання для самоперевірки
Тема 4
    Методи технічного аналізу
   1. Історія виникнення та область застосування технічного аналізу.
   2. Сфера застосування методів технічного аналізу.
   3. Графічні методи прогнозування цін.
   4. Ціновий тренд, його основні властивості.
    Питання для самоперевірки
Тема 5
    Екстраполяційні методи
   1. Метод екстраполяцiї тенденцiї як один iз методiв прогнозування.
   2. Дисконтування в прогностицi.
   3. Кривi, що огинають.
   4. Екстраполяцiя та її види.
    Питання для самоперевірки
Тема 6
    Експертні методи прогнозування
    Питання для самоперевірки
Тема 7
    Моделювання економiчного розвитку
   1. Модель як iнструмент дослiдження об'єкта.
   2. Моделi економiчного зростання.
   3. Моделi майбутньої свiтової цивiлiзацiї.
   4. Моделi iмовiрностi економiчної динамiки.
    Питання для самоперевірки
Тема 8
    Моделi окремих галузей економiки
   1. Моделi зовнiшньої торгiвлi.
   2. Моделi народного господарства.
   3. Моделi органiзацiї виробництва.
   4. Моделi фондового ринку.
    Питання для самоперевірки
Тема 9
    Економiчнi моделi
    Питання для самоперевірки
Тема 10
    Глобальне моделювання
    Питання для самоперевірки