Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Соціологія (не використовується)

Вступ

Ще зовсім недавно соціологія як наука і навчальна дисципліна залишалася майже невідомою не тільки для широкого загалу, а й для тих, хто отримав вищу освіту. Щоправда, інколи для обслуговування офіційної ідеології, виправдання рішень і дій керівних органів в трудових колективах, серед студентської та учнівської молоді проводились опитування. Але ці заходи мали епізодичний характер та й проводились вони скоріше для того, щоб скерувати формування громадської думки в напрямку підтримки дій офіційних установ, а не навпаки: вивчивши громадську думку, корегувати політику цих установ.

      А тим часом у всьому світі соціологічна наука, розвиваючи свої теоретичні й методологічні засади, інтегруючись з іншими науками, активно займалася дослідженням, прогнозуванням та оптимізацією соціальних процесів, здобуваючи визнання в усіх сферах суспільного буття. Політика вбачала в ній ефективний засіб гармонізації інтересів та взаємодії особи, спільном, суспільства в цілому; економіка з її участю узгоджувала інтереси працівника, власника та підприємства.

      Сучасна соціологія - це одне із найважливіших досягнень людства, теоретичне осмислення суспільного буття, без чого стає неможливим поступальний розвиток соціуму. Особливого значення соціологія набуває в умовах демократизації суспільства. Саме в такій ситуації соціологічні знання дають можливість визначати можливості конструктивних сил, зосередити всю увагу на вирішенні найголовніших завдань суспільного розвитку. Ось чому в кінці 80-х, на початку 90-х років XX століття стався прорив в громадській думці України на користь соціології. Сьогодні вона - самостійна галузь знань у вищій школі і академічній науці. Розвивається мережа наукових та науково-дослідних установ, засновано спеціалізовані часописи, побачили світ багато наукових, навчальних, популярних видань. Зріс попит на соціологічні послуги з боку суб'єктів політичної, соціально-економічної, духовної практики. У Вузах України йде процес становлення соціології як навчальної дисципліни, адже соціологічна освіченість, уміння мислити соціально, адекватно сприймати, осмислювати й тлумачити соціальні процеси та явища, врахувати у своєму бутті розмаїття соціальних чинників потрібні кожній людині.

      Запропонований навчальний посібник ставить за мету надати допомогу студентам в справі вивчення соціології, ознайомити їх з особливостями розвитку суспільних процесів як в Україні, так і у світовому масштабі. До посібника увійшли теми, що відбивають історію розвитку соціологічної думки, дають грунтовні уявлення про основи теоретичної та прикладної соціології. Поряд із цим, ряд тем посібника розкривають сутність, методику і методологію соціологічних досліджень. Актуальність оволодіння методикою соціологічних досліджень, на наш погляд, зумовлена тим, що в останній час опитування громадян відносно їхнього ставлення до суспільних явищ і процесів стають невід'ємним супутником життя. Тому кожна людина, і в першу чергу ті, хто отримав вищу освіту мусять добре орієнтуватись у тонкощах заповнення листків опитування, анкет, або ж вміти правильно відповідати на запитання під час телефонного інтерв'ю.

      Поряд із цим, навчальний посібник побудований таким чином, щоб допомогти студентам навчатися застосувати системний підхід до аналізу суспільства, практикувати визначення критеріїв впливу соціологічних факторів на діяльність людей та виробничі процеси, володіти методами соціологічних досліджень і застосовувати їх у своїй роботі.

Мета та завдання


Автори

кафедра політології, соціології та психології

Барвінський Анатолій Олександрович
кандидат історичних наук, доцент


Содержание дисциплины Про курс
    Автор
    Алгоритм
    Література
    Цілі курсу
    Питання на залік
Тема 1. Соціологія як наука
    Інформблок
   1. Науковий статус соціології, об'єкт та предмет соціологічної науки
   2. Принципи об'єктивності, історизму та системний підхід як методи соціального пізнання. Закони соціології
    Узагальнення
Тема 2. Основні етапи розвитку соціологічної думки, соціологія ХХ століття
    Інформблок
    Узагальнення
Тема 3. Методологія та методика конкретних соціологічних досліджень (КСД)
    Інформблок
   1. Поняття програми конкретного соціологічного дослідження. Методологічна та методична функції програми
   2. Теоретична частина програми та її зміст
   3. Процедурно-методична частина програми КСД та її зміст
    Узагальнення
    Узагальнююча схема до тем 3-4
Тема 4. Методи збору, обробки та статистичного групування даних
    Інформблок
   1.Опитування як метод пізнання соціальних явищ і процесів
   2.Метод спостереження в соціології
   3.Метод аналізу документів
   4.Метод експерименту
   5.Метод обробки та статистичного групування одержаних соціологічних даних
    Узагальнення
    Узагальнююча схема до тем 3-4
Тема 5. Соціальна структура, динаміка та її елементи
    Інформблок
   1.Соціально-класова та професійно-кваліфікаційна структури.
   2.Соціально-етнічна структура суспільства та її особливості в Україні.
   3.Соціально-територіальна структура.
   4.Соціально-демографічна структура.
   5.Соціальна мобільність та маргінальність.
    Узагальнення
Тема 6 Соціологія праці
    Інформблок
   1.Об'єкт, предмет і функції соціології праці
   2.Соціологічні виміри праці. Поняття про матеріальне і духовне виробництво
   3.Основні категорії соціології праці та їх характеристика
   4.Основні рівні мотивації трудової діяльності . Роль соціології у вирішенні проблеми виробничих і соціально - психологічних відносин у колективах.
   5.Соціальне управління виробництвом і його методи
    Узагальнення
Тема 7. Соціологія науки
    Інформблок
   1.Поняття та витоки соціології науки.
   2.Структура й динаміка науки як соціального інституту.
   3.Наука як форма суспільної діяльності.
   4.Роль і функції науки в сучасному суспільстві.
   5.Мотивація діяльності вчених та її суспільна оцінка.
    Узагальнення
Тема 8. Соціологічний аналіз суспільства як системи
    Інформблок
    Узагальнення
    Практичне завдання
Тема 9. Соціологія освіти
    Інформблок
   1. Поняття соціальної освіти та її соціальні функції.
   2. Освіта як механізм передачі суспільного досвіду від одного покоління до іншого.
   3. Соціологічні дослідження проблем освіти.
    Узагальнення
Тема 10. Соціологія вільного часу та дозвілля
    Інформблок
   1. Загальне поняття вільного часу. Значення вільного часу в сучасному світі.
   2. Специфіка і структура вільного часу. Суспільно-необхідний та вільний час.
   3. Основні види соціокультурної діяльності на дозвіллі.
   4. Можливості математичного моделювання в прогнозуванні соціокультурної діяльності на дозвіллі.
    Узагальнення