Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Правознавство

Вступ

Шановнi студенти!

Ви починаєте вивчати дисциплiну "Правознавство" в той час, коли в Українi цiлеспрямовано здiйснюється розбудова демократичної, соцiальної, правової держави, практично затверджуються принципи громадянського суспiльства. Знання законiв, прав i свобод людини та їх гарантiй сьогоднi є необхiдними для кожного громадянина. Без належного рiвня правових знань i навичок правомiрної поведiнки неможлива повноцiнна участь особи в суспiльному та державному життi. На полiпшення правосвiдомостi громадян, їх правової культури, неухильного дотримання ними вимог законодавства, практичного його застосування спрямована Нацiональна програма правової освiти населення, яка затверджена Указом Президента України 18 жовтня 2001 року. Вона передбачає подальше створення необхiдних умов для набуття i застосування правових знань громадянами України, доступ їх до офiцiйних джерел правової iнформацiї та першочерговi заходи щодо їх реалiзацiї.

Значне мiсце в системi правової освiти належить вищим навчальним закладам України, в тому числi Сумському державному унiверситету, де викладається загальнообов'язковий курс "Правознавство".

Курс дистанцiйного навчання "Правознавство" - це комплексна юридична дисциплiна, що базується на системi наукових знань iз рiзних галузей юридичної науки, тобто правознавства в цiлому. Вiн спрямований на розвиток правового мислення студентiв, подолання правового нiгiлiзму, формування в них переконання у необхiдностi суворого дотримання законодавства, непримиренностi до протиправної поведiнки.

Основний змiст дисциплiни

Навчальний курс складається з 3 роздiлiв (14 тем) i охоплює найважливiшi питання теорiї держави i права, конституцiйного, цивiльного, кримiнального та iнших галузей права. В ньому даються необхiднi теоретичнi знання про поняття "держава" та "право", про походження цих iнститутiв та їх призначення в суспiльствi.

Ряд положень теорiї держави i права мають загальнолюдський, а не виключно нацiональний характер, хоча курс у цiлому базується переважно на законодавствi та державотворчiй практицi України.

Вивчення основ теорiї держави i права i засвоєння таких понять, як "джерела права", "система права", "нормативно-правовий акт", "правовiдносини", "юридичнi факти", "правопорушення та юридична вiдповiдальнiсть" тощо, допоможе Вам зрозумiти та опанувати матерiал подальших тем, у яких розглядаються окремi галузi права i законодавства України.

Курс "Правознавство" базується на положеннях Конституцiї України, нормативних актах Верховної Ради України, Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, теоретичних положень.

Мета та завдання

Мета дисциплiни:

- дати студентам необхiднi знання в областi права;

- формувати правову культуру, вмiння користуватися нормативно-правовими актами в процесi подальшої службової дiяльностi.


У результатi вивчення дисциплiни студенти повиннi:

- знати основнi положення теорiї держави i права, рiзних галузей права, закони i пiдзаконнi акти, що регулюють правовi вiдносини в суспiльствi;

- умiти орiєнтуватись в системi чинного законодавства, оцiнювати з правової точки зору конкретнi життєвi ситуацiї i дiяти вiдповiдно до норм права при здiйсненнi своїх суб'єктивних прав i виконаннi юридичних обов'язкiв.

Автори

кафедра судочинства та міжнародного права

Кононенко Олександр Якович


Содержание дисциплины Про курс
    Автор
    Алгоритм
    Мета курсу
    Література
    Питання на залік
Розділ 1
    Тема 1 Поняття і сутність держави
       Інформблок
      1 Поняття держави та її ознаки.
      2 Держава в полiтичнiй системi суспiльства. Механiзм держави.
      3 Форми держави.
       Узагальнення
       Запитання для самоперевірки
    Тема 2 Основи теорії права
       Інформблок
      1 Поняття, ознаки, права його функції і джерела.
      2 Правові відносини та система права.
      3 Правопорушення і юридична відповідальність.
       Узагальнення
       Запитання для самоперевірки
Розділ 2
    Тема 3 Конституцiя України - Основний закон держави
       Інформблок
      1 Конституцiйне право - провiдна галузь нацiонального права України.
       2 Конституцiя України про основнi засади конституцiйного ладу.
       3 Безпосередня i представницька демократiя.
       Узагальнення
       Запитання для самоперевірки
    Тема 4 Основні права, свободи і обов`язки громадян України
       Інформблок
      1. Поняття, види прав і свобод людини і громадянина
      2. Загальна характеристика громадянських та політичних прав і свобод людини і громадянина
      3. Економічні, соціальні та культурні (духовні) права і свободи людини і громадянина
      4. Основні гарантії і механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина
      5. Обов'язки людини і громадянина
       Узагальнення
       Запитання для самоперевірки
    Тема 5 Органи державної влади i мiсцевого самоврядування
       Інформблок
      1 Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади в Українi.
      2 Президент України - глава держави.
      3 Виконавча влада в Українi.
      4 Поняття i система мiсцевого самоврядування
      5 Конституцiйний статус органiв суду.
       Узагальнення
       Запитання для самоперевірки
Розділ 3
    Тема 6 Основи адміністративного права
       Інформблок
      1 Поняття, предмет і метод адміністративного права України.
      2 Державна служба і державні службовці.
      3 Адміністративна відповідальність.
       Узагальнення
       Запитання для самоперевірки
    Тема 7 Основи кримінального права
       Інформблок
      1 Основнi поняття кримiнального права.
      2 Загальна характеристика Кримiнального кодексу України.
      3 Кримiнальна вiдповiдальнiсть i кримiнальне покарання.
       Узагальнення
       Запитання для самоперевірки
    Тема 8. Основи цивільного права
       Інформблок
      1 Поняття цивiльного права i предмет його регулювання.
      2 Право власностi та його конституцiйний захист.
      3 Зобов'язальне право. Цивiльно правовi договори.
      4 Спадкування за законом i за заповiтом.
       Узагальнення
       Запитання для самоперевірки
    Тема 9. Основи сімейного права
       Інформблок
      1 Шлюб і сім'я за законодавством України.
      2 Підстави і порядок реєстрації та припинення шлюбу.
      3 Права та обов'язки членів сім'ї.
       Узагальнення
       Запитання для самоперевірки
    Тема 10. Основи трудового права
       Інформблок
      1 Поняття, предмет правового регулювання та джерела трудового права.
      2 Колективний і трудовий договори.
      3 Робочий час і час відпочинку.
      4 Дисциплінарна і матеріальна відповідальність.
       Узагальнення
       Запитання для самоперевірки
    Тема 11 Основи екологічного і земельного права
       Інформблок
      1 Правова охорона навколишнього природного середовища.
      2 Земельне законодавство України.
      3 Юридична відповідальність за порушення екологічного права.
       Узагальнення
       Запитання для самоперевірки