Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Безпека життєдіяльності (БЖД)

Вступ

Шановні студенти!

Безпека життєдіяльності - це галузь, спрямована на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їхніх властивостей, наслідків впливу на організм людини, основ захисту здоров'я та життя людини, а також середовища, галузь розробки та реалізації відповідних засобів і заходів створення безпечних умов життя і діяльності людини.

Безпека життєдіяльності - це дисципліна гуманітарно-технічного напрямку, що формує теоретичний і методологічний апарат, необхідний для подальшого вивчення охорони праці, захисту навколишнього середовища, які розглядають конкретні небезпеки і способи захисту від них.

З розвитком цивілізації і науково-технічним прогресом, бурхливим ростом кількості населення Землі, обсягів виробництва і його відходів проблеми відносин між природою і суспільством загострюються усе сильніше. Тому студентам необхідні в майбутній практичній діяльності спеціальні вміння і навички для запобігання та ліквідації небезпек, надзвичайних ситуацій, захисту людей і навколишнього середовища.

Вивчення дисципліни безпека життєдіяльності базується на інтеграції теоретичних і практичних знань (природознавство, фізика, хімія, основи безпеки життєдіяльності й т.д.), отриманих при вивченні загальноосвітніх дисциплін і придбаному життєвому досвіді.

З повагою і надією на співробітництво, викладач курсу

Гладка Лариса Андріївна

Мета та завдання

Мета та завдання дисципліни полягають у набутті студентом знань, умінь і навичок для здійснення діяльності з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Автори

кафедра прикладної екології

Гладка Лариса Андріївна
кандидат технічних наук, доцент


Содержание дисциплины Про курс
    Вступ
    Мета та завдання
    Алгоритм
    Інформація про автора
    Попереднє планування дисципліни
Розділ 1
    Лекція 1
       Вступ до курсу "Безпека життєдіяльності"
      1.1. Основні етапи розвитку
      1.2. Мета й основні завдання курсу
      1.3. Основні положення Концепції, що стосується життя і здоров'я особистості
       Висновки
       Стислий конспект
       Питання для самоперевiрки
    Лекція 2
       Безпека життєдіяльності як категорія
      2.1 Основні поняття, визначення і терміни
      2.2 Існуючі системи безпеки
      2.3 Загальна модель діяльності людини
      2.4 Аксіома про потенційну небезпеку діяльності
      2.5 Основні функції БЖД
       Висновки
       Стислий конспект
       Питання для самоперевірки
    Лекція 3
       Стислий конспект
       Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки
       Висновки
       Питання для самоперевірки
    Лекція 4
       Структурно-функціональна організація людини з погляду взаємодій її з навколишнім середовищем і технікою
      4.1. Людина і її здоров'я
      4.2. Структурно-функціональний стан організму людини
      4.3. Зовнішні і внутрішні подразники організму людини
      4.4. Значення гомеостазу для забезпечення безпеки організму людини
      4.5. Роль нервової системи в забезпеченні життєдіяльності людини
      4.6. Сприйняття людиною стану зовнішнього середовища і характеристика аналізаторів
      4.7. Психо-фізіологічний закон Вебера-Фехнера
      4.8. Синергизм і антагонізм дій шкідливих факторів
       Висновки
       Стислий конспект
       Питання для самоперевірки
Розділ 2
    Лекція 5
       Стислий конспект
       Висновки
       Психологічні особливості людини і її взаємодія з технікою
      5.1. Основні психологічні особливості людини з погляду безпеки життєдіяльності
      5.2. Біоритми і їхня роль у життєдіяльності людини
      5.3.Інженерна психологія
      5.4. Предмет ергономіки і її задачі
      5.5. Надійність роботи оператора
       Питання для самоперевірки
    Лекція 6
       Раціональні умови життєдіяльності людини та її вплив на навколишнє середовище
      6.1. Людина як біологічний і соціальний суб’єкт
      6.2. Характеристика системи "людина - середовище існування"
      6.3. Роль флори й фауни в життєдіяльності людини
      6.4. Вплив мікроорганізмів на життєдіяльність організму людини
      6.5. Сучасний стан біосфери
      6.6. Вплив соціальних, духовних і політичних факторів на життєдіяльність людини
      6.7. Мотивація ризику
      6.8. Методи й засоби забезпечення безпечної діяльності
      6.9. Основні причини деградації навколишнього середовища
       Висновки
       Стислий конспект
       Питання для самоперевірки
    Лекція 7
       Природні небезпеки
      7.1. Стихійне лихо
      7.2. Причини й характер виникнення абіотичних природних небезпек
      7.3. Небезпечний вплив високих та низьких температур
      7.4. Біотичні небезпеки
       Висновки
       Стислий конспект
       Питання для самоперевірки
    Лекція 8
       Техногенні небезпеки
      8.1. Причини й характер виникнення техногенних небезпек
      8.2. Тіла, що рухаються. Енергія стисненого повітря
      8.3. Небезпеки, пов'язані з електричним струмом
      8.4. Дія токсичних речовин на організм людини
      8.5. Джерела віброакустичних коливань, електромагнітних та іонізуючих випромінювань
      8.6. Методи й способи попередження негативної дії техногенних небезпек на людину й навколишнє середовище
       Висновки
       Стислий конспект
       Питання для самоперевірки
    Лекція 9
       Соціальні й політичні небезпеки
      9.1. Загальні причини виникнення соціальних і політичних небезпек
      9.2. Дезінформація як джерело небезпеки
      9.3. Соціальні небезпеки
      9.4. Пияцтво - складне соціальне явище
      9.5. Соціальні конфлікти
      9.6. Тероризм. Вандалізм
      9.7. Конфліктні ситуації на міжнаціональному, етнічному й іншому ґрунті
      9.8. Суїцид і його причини
       Висновки
       Стислий конспект
       Питання для самоперевірки
    Лекція 10
       Комбіновані небезпеки
      10.1. Природно–техногенні небезпеки
      10.2. Природно-соціальні небезпеки
      10.3. Інфекційні захворювання
      10.4. Венеричні захворювання
      10.5. СНІД
      10.6. Соціально-техногенні небезпеки
      10.7. Надійність виробництва
       Висновки
       Стислий конспект
       Питання для самоперевірки
    Лекція 11
       Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій
      11.1. Причини виникнення й особливості розвитку надзвичайних ситуацій
      11.2. Оцінка пожежонебезпечних зон
      11.3. Засоби локалізації гасіння пожеж
      11.4. Аварії з викидом радіоактивних речовин
      11.5. Чорнобильська катастрофа
      11.6. Дезактивація
      11.7. Явище психогенного впливу
      11.8. Вимоги до систем оповіщення, організації зв’язку й медичної допомоги при НС
       Висновки
       Стислий конспект
       Питання для самоперевірки
    Лекція 12
       Організація й керування безпекою життєдіяльності
      12.1. Нормативно – правова основа безпеки життєдіяльності
      12.2. Нормативно-технічна документація
      12.3. Система керування безпекою життєдіяльності в Україні
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки