Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів + КР

Вступ

Мета дисципліни – вивчення основних теоретичних концепцій, принципів та побудованих на їх основі математичних моделей розвитку та взаємодії популяцій, соціальних процесів, задач мікро- і макроекономіки; основних засад емпіричного статистичного моделювання реальних процесів та систем.

Мета та завдання

Завдання: забезпечення необхідними теоретичними знаннями і практичними навиками математичного моделювання взаємодії екологічних та економічних процесів та використання числових методів при розв’язуванні сучасних прикладних задач.

Вміння: застосовувати освоєні алгоритми в задачах дослідження та математичного моделювання процесів та об'єктів в економіці, екології, імунології та споріднених галузях за допомогою комп’ютерної техніки.

Автори

кафедра моделювання складних систем

Назаренко Олександр Максимович
кандидат фізико-математичних наук, доцент


Содержание дисциплины Вступ
    Вступ
Тема 1
    Особливості математичного моделювання в економіці, екології та соціології. Найпростіші моделі
Тема 2
    Регресійні моделі в економіці, екології та соціології. Класична регресійна модель. Її недоліки
Тема 3
    Однофакторні виробничі функції
Тема 4
    Побудова оптимальної однофакторної моделі у випадку монотонних процесів
Тема 5
    Метод найменших квадратів
Тема 6
    Моделювання немонотонних процесів. Поліноміальна регресія. Метод ортогональних многочленів побудови поліноміальної регресії
Тема 7
    Парний кореляційний аналіз. Вибірковий коефіцієнт парної кореляції, критерій його значущості
Тема 8
    Системи ''показник-фактори'' та "фактори''. Кореляційний аналіз цих систем. Часткові коефіцієнти кореляції. Критерій значущості цих коефіцієнтів