Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Українська мова

Вступ

Шановні студенти!

Ми починаємо вивчати курс "Української мови за професійним спрямуванням"

Допомагати вам в опануванні цього курсу буду я – Яременко Людмила Миколаївна – старший викладач кафедри журналістики та філології.

Сучасний випускник університету, майбутній спеціаліст, повинен не лише на високому рівні володіти фаховими знаннями й практичними навичками, а й українською мовою, вміти вільно користуватися нею, створити навколо себе висококультурне україномовне середовище. Це є запорукою особистої конкурентоспроможності та успіху у бізнесі, науці.

Студентство - наймобільніша частина українського суспільства, розуміє,що рідна мова є невід’ємним атрибутом людської самосвідомої індивідуальності, у рідній мові людина черпає наснагу та сили для самореалізації.

Студентка 1 курсу ЕліТ фак.-ту Петренко Аня написала:

Співуча мова солов’їна в нас одна.

Вона відлуння нашої душі.

І поки рідна мова ще жива,

Ти не цурайся – рідною кажи!

Згадаймо вислів французького філософа Вольтера: "Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вивчати все життя".

Набуті в школі знання, уміння і навички використаємо для підвищення рівня мовної грамотності, компетентності, виробимо навички оптимальної мовної поведінки.

Мовна компетентність студентів технічних спеціальностей набуває актуальності, бо професійне спілкування розглядаємо як естетичне явище. Треба відчути красу українського слова, навчитися використовувати його можливості.

Олесь Гончар, звертаючись до молоді, говорив: "Щоб мова тобі повністю відкрилася, маєш бути залюбленим в неї". І навів такий переконливий факт: "Навіть така сувора наука, як кібернетика, і та знайшла в українській мові свою першодомівку."

Унікальний факт – 40 років тому, далекого 1973 року, побачила світ енциклопедія кібернетики (за редакцією В.Глушкова). Вона була видрукувана саме українською мовою.

Сучасна практика професійного спілкування свідчить, що вміння виступати публічно зумовлює успіх будь-якої справи.

"Квітами красномовства був усипаний шлях до усілякої кар’єри», - сказав Антон Чехов."

Отже, щоб бути успішними, вивчаймо мову!

Мета та завдання

Зміст дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" покликаний не лише узагальнити й систематизувати знання з української мови, набуті у школі, а й формувати мовну особистість, обізнану з культурою усного і писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.

Мета курсу – підвищення рівня мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового стилів української мови, вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері.

Завдання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

вміти:

Автори

кафедра журналістики та філології

Ткаченко Олена Григорівна
доктор філологічних наук, професор

Сохань Олена Олексіївна

Яременко Людмила Миколаївна


Содержание дисциплины Про курс
    Вступ до дистанційного курсу
    Мета та завдання
    Алгоритм виконання
    Інформація про авторів
    Питання до екзамену
    Зразки вправ
    Залік
Заняття 1
    Теоретичнi засади
       Украiнська мова
    Писемна практика
       Апостроф, мякий знак
    Ділові папери: Автобіографія
Заняття 2
    Теоретичнi засади
       Стилi
    Писемна практика
       Iменник - рiд
    Ділові папери: Заява
Заняття 3
    Теоретичнi засади
       Лiтературна норма
    Писемна практика
       iменник - число
    Ділові папери: Доручення
Заняття 4
    Теоретичнi засади
       Офiцiйно-дiловiй стиль
    Писемна практика
       Именник - кличний вiдмiнок
    Ділові папери: Розписка
Заняття 5
    Теоретичнi засади
       Писемна i усна форма
    Писемна практика
       iменник - ч.р. 2 вiдмiна
    Ділові папери: Характеристика
Заняття 6
    Теоретичнi засади
       Класифiкация документiв
    Писемна практика
       Займенник
    Ділові папери: Відзив
Заняття 7
    Теоретичнi засади
       Держстандарт оформлення
    Писемна практика
       Числiвник
    Ділові папери: Запрошення
Заняття 8
    Теоретичнi засади
       Органiзацiйнi документи
    Писемна практика
       Дiєслово
    Ділові папери: Доповідні, пояснювальні та службові записки
Заняття 9
    Теоретичнi засади
       Розпорядчi документи
    Писемна практика
       Дiєприкметник
    Ділові папери: Службові листи
Заняття 10
    Теоретичнi засади
       Довiдково-iнформацiйнi документи
    Писемна практика
       Дiєприслiвник
    Ділові папери: Наказ
Заняття 11
    Теоретичнi засади
       Документи з кадрово-контрактових питань
    Писемна практика
       Паронiми
    Ділові папери: Оголошення
Заняття 12
    Теоретичнi засади
       Особистi офiцiйнi документи
    Писемна практика
       Прийменники
    Ділові папери: План роботи.
Заняття 13
    Теоретичнi засади
       Лексика української мови за походженням
    Писемна практика
       Вживання сполучникiв
    Ділові папери: Протокол, витяг з протоколу
Заняття 14
    Теоретичнi засади
       Телефонна розмова
    Писемна практика
       Лексикографiя
    Ділові папери: Телеграма, телефонограма
Заняття 15
    Теоретичнi засади
       Публiчнi виступи
    Ділові папери: Список
Заняття 16
    Теоретичнi засади
       Етика дiлового спiлкування
    Писемна практика
       Вiдмiнювання прiзвищ та iмен по батьковi
    Ділові папери: Візитка
Література